Nákupní košík

V košíku nejsou žádné položky.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY ESHOPU MILVAI

V těchto Obchodních podmínkách jsou stanoveny podmínky prodeje zboží v internetovém obchodě www.milvai.cz. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na koupi zboží právnickými osobami ani fyzickými osobami, které mají v úmyslu zakoupit zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu svého povolání. Tyto Obchodní podmínky i veškeré smluvní vztahy vzniklé na jejich základě se řídí českých právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 1. Od koho nakupujete?

Internetový obchod www.milvai.cz  je provozován společností Mersigo Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Obvodním soudem ve Varšavě, XIII rozhodnutí Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 000481522, NIP číslo: 5213657896, Regon č. 146919661 (dále jen „Mersigo“). Společnost Mersigo jako prodávající je odpovědná za obsah zveřejněný na webových stránkách www.milvai.cz.

 1. Jak nás kontaktovat?

Můžete se obrátit na zákaznický servis na emailovou adresu: vyridilka@milvai.cz.

 1. Jak objednávat?

Nabídky zboží umístěné na www.milvai.cz jsou platné po dobu trvání kampaně, případně do vyprodání zásob. Začátek a konec kampaně jsou vždy uvedeny u nabídky příslušného zboží. Množství nabízených výrobků je omezené. Objednávka zákazníka bude přijata, pouze pokud bude zboží k dispozici. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly zákazníkem učiněny.

 1. Objednávka krok za krokem

Objednávky od zákazníků jsou přijímány na webových stránkách www.milvai.cz. Postup při objednání zboží je následující:

 1. výběr zboží a přidání vybraného zboží do nákupního košíku
 2. vyplnění objednávkového formuláře včetně uvedení doručovací adresy
 3. zvolení způsobu platby

Platit je možno buď online využitím systému GoPay, který umožňuje platbu jak kartou, tak převodem z bankovních účtů u vybraných bank, tak na dobírku při doručení zboží.

Před podáním objednávky si zákazník může zkontrolovat všechny vložené údaje a případně je měnit. Objednávku zboží zákazník provede kliknutím na tlačítko Dokončit objednávku . Kupní smlouva mezi společností Mersigo a zákazníkem je uzavřena okamžikem přijetí objednávky společností Mersigo.  Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 1. Pravidla platby za zboží

Zákazník si může vybrat ze dvou způsobů placení za zboží – platbu v hotovosti při převzetí zboží (dobírka) a online platbu systémem GoPay (platba kartou, bankovní převod). Jiné způsoby zaplacení kupní ceny nejsou možné (včetně platby šekem). V případě platby v hotovosti při dodání zboží (dobírka) je nutné zboží zaplatit při přebírání zboží od dopravní společnosti. Pokud je placeno systémem GoPay, je platba provedena předem a zboží je zákazníkovi zasláno po obdržení platby.

Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny.

 1. Potvrzení objednávky

Neprodleně po objednání zboží je zákazníkovi zasláno na zadaný email potvrzení objednávky se všemi uvedenými údaji vloženými při jejím vytváření. Kupní smlouva je uložena u společnosti Mersigo v elektronické podobě a zákazník k ní nemá přístup. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 1. Informace o zboží a cenách

Na webových stránkách www.milvai.cz je u nabízeného zboží uvedena jeho základní charakteristika, kupní cena v Kč včetně DPH a náklady na dodání (poštovné a balné).

Kupní ceny uvedené na webových stránkách www.milvai.cz jsou platné v okamžiku objednávky ze strany zákazníka. Společnost Mersigo si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny zboží v nabídce internetového obchodu www.milvai.cz. Výše uvedené nemá vliv na cenu zboží, které již bylo zákazníkem objednáno.

 1. Termíny dodání zboží

Společnost Mersigo se zavazuje vyvinout veškeré úsilí, aby zboží objednané zákazníkem bylo dodáno do 30 dní od objednání, pokud u příslušného zboží není uvedeno jinak. Pokud je zboží skladem, dodací lhůta je obvykle 4 (čtyři) až 8 (osm) pracovních dní od data objednávky.
Pokud společnost Mersigo nemůže splnit uvedený termín dodání zboží, protože objednaný výrobek není k dispozici, nejpozději do 30 dní od objednání oznámí tuto skutečnost zákazníkovi. Pokud zákazník z tohoto důvodu od uzavřené kupní smlouvy odstoupí a zaplatil již kupní cenu za objednané zboží, vrátí mu společnost Mersigo přijatou platbu.

Zboží je dodáno na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.

V některých případech může být poštovné odlišné v závislosti na konkrétním druhu zboží (např. kvůli jeho velikosti). Tato skutečnost  je vždy uvedena u nabídky takovéhoto zboží a tyto náklady jsou známy zákazníkovi nejpozději před potvrzením objednávky. V případech, kdy z technických či logistických důvodů probíhá dodání zboží v několika fázích, jsou účtovány náklady na dopravu pouze jednou.

Internetový obchod www.milvai.cz si vyhrazuje právo na změnu dopravce.

 1. Nedostupnost zboží

V případě nedostupnosti zboží (vyčerpání zásob) budou informace na internetových stránkách www.milvai.cz co nejdříve aktualizovány, aby zobrazovaly skutečnou situaci. Pokud ke zjištění nedostupnosti zboží dojde po přijetí objednávky od zákazníka a společnost Mersigo není schopna zboží dodat v termínu dle čl. 8 těchto Obchodních podmínek, jsou zákazník i společnost Mersigo oprávněni odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 60 dnů od přijetí objednávky. Pokud zákazník zaplatil kupní cenu za zboží předem, vrátí společnost Mersigo přijatou platbu do 14 dní ode dne, kdy obdrží oznámení zákazníka o odstoupení od smlouvy, resp. ode dne, kdy zákazníkovi zašle oznámení o odstoupení od smlouvy.

 1. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 30 dnů od dne převzetí zboží zákazníkem nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravce). V případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, má zákazník právo od smlouvy odstoupit do 30 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Zákazník nemůže od smlouvy odstoupit v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku, zejména v případě dodávek zvukových nebo obrazových nahrávek nebo počítačového programu, pokud zákazník porušil jejich původní obal, nebo u zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů ho není možné vrátit.

Pro účely odstoupení od kupní smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Mersigo  formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem) na adresu:

Tarsago Česká republika
Danube House 
Karolinská 650/1 
186 00 Praha 8 

e-mail: vyridilka@milvai.cz

Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Formulář je k dispozici zde. Na webové stránce může zákazník elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využije-li zákazník této možnosti, společnost Mersigo mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy bude dodržena, pokud zákazník odešle oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, společnost Mersigo mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí došlo oznámení zákazníka o odstoupení od smlouvy, vrátí všechny platby, které od zákazníka obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného zákazníkem, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený společností Mersigo). Pro vrácení plateb použije společnost Mersigo stejný platební prostředek, který zákazník použil pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím zákazníkovi nevzniknou další náklady.

Již zaplacenou kupní cenu společnost Mersigo vrátí zákazníkovi až po obdržení vráceného zboží nebo poté, co zákazník prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zákazník zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle zpět společnosti Mersigo na adresu:

Tarsago Česká republika
Danube House 
Karolinská 650/1 
186 00 Praha 8 

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zákazník odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Zákazník ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 1. Dotazy ohledně odstoupení od smlouvy a vracení zboží

Jakékoliv dotazy týkající se odstoupení od smlouvy a vracení zboží je možné směrovat na zákaznický servis internetového obchodu www.milvai.cz:

email: vyridilka@milvai.cz

 1. Reklamace

Společnost Mersigo odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Společnost Mersigo zejména odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zboží převzal,

a)      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost Mersigo nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)      se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost Mersigo uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)      zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)     zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e)      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Nemá-li zboží vady, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost Mersigo nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že společnost Mersigo nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

Společnost Mersigo odpovídá za vady, které se vyskytnou na zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí zákazníkem. V případě, že na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít (záruční doba), odpovídá společnost Mersigo za to, že zboží bude po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Zákazník není oprávněn reklamovat vady,

a)      u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b)      na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c)      vyplývá-li to z povahy zboží.

Společnost Mersigo neodpovídá za vady způsobené na zboží zákazníkem (např. nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem zákazníka či mechanickým poškozením) ani za vady způsobené po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událostí, kterou nezpůsobila společnost Mersigo.

Případné vady dodaného zboží je zákazník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Reklamaci lze uplatnit emailem na adresu: vyridilka@milvai.cz. Zákazník se také může obrátit na zákaznickou linku: 810 200 200 (Po–Pá 9:00–17:00).

Společnost Mersigo rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se společnost Mersigo se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

Zákazník je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě zboží od společnosti Mersigo, a to buď předložením účtenky, záručního listu, popř. jiným vhodným způsobem.

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 1. Zpracování osobních údajů

Při vyplňování objednávkového formuláře je zákazník požádán o poskytnutí svých osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje používá společnost Mersigo jako správce osobních údajů pouze za účelem vyřízení objednávky a splnění svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem. Jméno, příjmení a adresu zákazníka může společnost Mersigo za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů použít k nabídce zboží a služeb.

Pokud si zákazník nepřeje, aby společnost Mersigo jeho osobní údaje použila k nabídce svého zboží či služeb, může společnost Mersigo na adrese: MAIL STEP a.s., odd. zákaznické péče, Do Čertous 2760/10, 193 00  PRAHA 9 – Horní Počernice informovat, že s tímto zpracováním svých osobních údajů nesouhlasí. Se souhlasem zákazníka může společnost Mersigo použít k nabídce zboží a služeb i další osobní údaje zákazníka jako je e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy může společnost Mersigo zasílat zákazníkovi obchodní sdělení elektronickými prostředky.

Zpracování osobních údajů může společnost Mersigo provádět prostřednictvím třetích osob, a to automaticky i manuálně. Jedná se zejména o osoby zajišťující přepravu a doručování objednaného zboží. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zákazník má všechna práva vyplývající z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, zejména má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo požadovat opravu svých osobních údajů, právo požadovat vysvětlení týkající se zpracování svých osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo je prováděno v rozporu se zákonem, a právo požadovat odstranění takto vzniklého závadného stavu (zejména právo požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Tato práva může zákazník realizovat na adrese: MAIL STEP a.s., odd. zákaznické péče, Do Čertous 2760/10, 193 00  PRAHA 9 – Horní Počernice.

 1. Závěrečná ustanovení

Orgánem pověřeným dozorem je Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržováním předpisů týkajících se ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Orgánem pověřeným mimosoudním řešením sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, Praha 2 (www.coi.cz).